Disclaimer

Leesgedichten.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van leesgedichten.nl.

Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Leesgedichten.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de website van Leesgedichten.nl. Leesgedichten.nl behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Leesgedichten.nl.

Niets van Leesgedichten.nl mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio- of televisieuitzending.

De inhoud van de op de site geplaatste gedichten vertegenwoordigt niet de mening of visie van Leesgedichten.nl. De gedichten worden aangebracht door derden. Gedichten met ongepaste inhoud zoals discriminatie, of inhoud die kwetsend, beledigend of extreem schokkend is worden verwijderd. Verder propageren wij geen roekeloos gedrag. Leesgedichten.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel opgelopen door iets wat mogelijk in een van de op Leesgedichten.nl geplaatste gedichten wordt vertoond.